Поддержка программы

  0
  281
  Мы будем рады небольшой, но ежемесячной помощи, это дает нам уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать свою деятельность.
  Размер пожертвования
  500
  1000
  2000
  5000
  10000
  Способ оплаты
  Банковская карта
  Ваши данные
  Укажите ваше имя

  Публичный договор -оферта

  12 октября 2020года
  О сотрудничестве

  Предоставляя гаджеты (ноутбук, смартфон, iPad - далее “гаджет”) для детей из нуждающихся семей и оставшимся без попечения родителей, мы (Connect-Ed) понимаем, что необходимо также проследить их использование детьми для образовательных целей. Но наша миссия на этом не заканчивается. Немаловажным является дальнейшая поддержка родителей и школьников как в использовании гаджетов , так и в цифровой грамотности. В этих целях, команда Connect-Ed планирует ввести плановую и внеплановую проверку использования техники по целевому назначению. Проверка будет проходить следующими методами:

  Получатели техники будут подписывать документ о том, что предоставляемый цифровой гаджет будет использоваться школьниками в образовательных целях и не будет передаваться третьим лицам

  Получатели будут регулярно высылать фото или видео отчеты (раз в 3-6 месяцев), в зависимости от запросов команды по предоставлению такого отчета. Отчеты будут запрашиваться на протяжении двух лет после получения гаджета

  Команда Connect-Ed периодически (ежеквартально) может связываться с родителями для того, чтобы узнать об использовании гаджета. Это будет предоставляться в целях контроля технических неполадок, если таковые обнаружатся. Необходимость этого пункта состоит в том, что гаджет используется и приносит ценность как для семьи, так и для ребенка и используется в целях обучения и развития.

  Лица получившие технику (бенефициары) обязуются пройти онлайн - уроки или вебинары по цифровой грамотности, где будут рассматриваться такие темы как “Как пользоваться ноутбуком”, “Как пользоваться облачными сервисами Microsoft Word и Google”, “ Как подключить гаджет к интернету”, и т.д. Подключаться к таким онлайн урокам рекомендуется через тот гаджет, который был предоставлен семье.

  Выше перечислены возможные методы контроля использования гаджетов. Команда Connect-Ed оставляет за собой право вносить изменения в них по мере необходимости в одностороннем порядке.

  Директор Қорданова Г.
  Общественный фонд "Teach for Kazakhstan"

  Жария шарт-оферта

  12 қазан 2020 жыл
  Серіктестік жайлы

  Мұқтаж отбасылардан шыққан және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға гаджеттерді (ноутбук, смартфон, iPad- басқа да "гаджет") ұсына отырып, біз (Connect-Ed) балалардың ұсынылған гаджеттерді білім алу мақсатында қолдануын қадағалау қажеттігін түсінеміз. Бірақ біздің миссиямыз мұнымен аяқталмайды. Ата-аналар мен мектеп оқушыларының гаджеттерді қолдануымен қатар, цифрлық сауаттылығана да көңіл бөлу маңызды. Осы мақсатта, Connect-Ed командасы техниканы белгіленген мақсатта пайдалану бойынша жоспарлы және жоспардан тыс тексеруді енгізуді жоспарлап отыр. Тексеру келесі әдістермен жүзеге асырылатын болады:

  Техниканы алушылар ұсынылған цифрлық гаджетті оқушылар білім беру мақсатында пайдаланатыны және техниканың үшінші тұлғаларға берілмейтіні туралы құжатқа қол қояды.

  Алушылар тұрақты түрде, команданың сұрауы бойынша, фото немесе видео есептер (айына 3-6 рет) жіберіп тұратын болады. Есептер гаджетті алғаннан кейін екі жыл бойы сұралып тұратын болады.

  Connect-Ed командасы мерзімді түрде (тоқсан сайын) гаджеттің қолданылуы туралы ата-аналармен байланыса алады. Бұл техникалық ақаулар анықталған жағдайдағы бақылау мақсатында жүргізіледі. Бұл тармақ гаджеттің бала мен отбасыға құндылық әкелетінін және оқу мен даму мақсатында қолданылатынын қамтамасыз етеді.

  Техниканы алушы тұлғалар (бенефициарлар) “Ноутбукты қалай қолданады”, “Microsoft Word және Google бұлтты қызметтерін қалай пайдалануға болады”, “Гаджетті ғаламторға қалай қосады” және т.б тақырыптардағы цифрлық сауаттылық бойынша онлайн сабақтар мен вебинарларды өтуге міндетті болады. Мұндай онлайн сабақтарға қосылу отбасына берілген гаджет арқылы ұсынылады.

  Гаджеттерді пайдалануды бақылаудың мүмкін әдістері жоғарыда көрсетілген. Connect-Ed командасы қажет болған жағдайда оларға бір жақты өзгертулер енгізу құқығына йе.

  Директор Қорданова Г.
  "Teach for Kazakhstan" қоғамдық қоры

  Public contract - offer
  12 October 2020
  About partnership

  By providing gadgets (laptop, smartphone, iPad - hereinafter referred to as “gadget”) for children from needy families and those left without parental care, we (Connect-Ed) understand that it is also necessary to track their use by children for educational purposes. But our mission doesn't end there. It is important to further support parents and schoolchildren both in the use of gadgets and in digital literacy. To this end, the Connect-Ed team plans to introduce scheduled and unscheduled checks on the use of equipment for its intended purpose. The check will take place by the following methods:

  1. Recipients of equipment will sign a document stating that the provided digital gadget will be used by schoolchildren for educational purposes and will not be transferred to third parties

  2. Recipients will regularly send photo or video reports (once every 3-6 months), depending on the requests of the team to provide such a report. Reports will be requested for two years after receiving the gadget

  3. The Connect-Ed team may periodically (quarterly) contact parents to inquire about the use of the gadget. This will be provided for the purpose of monitoring technical problems, if any. We need this item since the gadget is actively used and brings value to both the family and the child and is utilized for learning and development purposes.

  4. Persons who received the equipment (beneficiaries) undertake to take online lessons or webinars on digital literacy, which will cover topics such as “How to use a laptop”, “How to use Microsoft Word and Google cloud services”, “How to connect a gadget to the Internet”, etc. It is recommended to connect to such online lessons through the gadget that was provided to the family.

  The above are possible methods for controlling the use of gadgets. The Connect-Ed team reserves the right to unilaterally amend them as needed.

  Director Kordanova G.
  Public Fund “Teach for Kazakhstan"

  Я согласен с Условия службы пожертвований

  Текст условий использования персональных данных благотворителей

  УТВЕРЖДЕНО
  Протоколом Попечительского Совета
  ОФ «Сonnect-ed.kz» №04 от 06.12.2020 г.
  Политика конфиденциальности
  1. Определения
  Фонд Teach for Kazakhstan c официальным вебсайтом www.teachforkazakhstan.kz (далее – «сайт», «мы») серьезно относится к вопросу конфиденциальности информации своих посетителей сайта http://www.teachforkazakhstan.kz (далее – «вы», «посетители сайта»). Персонифицированной мы называем информацию, содержащую персональные данные (например: ФИО, логин или название компании) посетителя сайта, а также информацию о действиях, совершаемых вами на сайте (например: заказ посетителя сайта с его контактной информацией). Анонимными мы называем данные, которые невозможно однозначно идентифицировать с конкретным посетителем сайта (например: статистика посещаемости сайта).
  2. Использование информации
  Мы используем персонифицированную информацию конкретного посетителя сайта исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их учета. Мы не раскрываем персонифицированных данных одних посетителей сайта другим посетителям сайта. Мы никогда не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не передаем ее третьим лицам. Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление такой информации уполномоченным государственным органам предписано действующим законодательством Республики Казахстан. Мы публикуем и распространяем только отчеты, построенные на основании собранных анонимных данных. При этом отчеты не содержат информацию, по которой было бы возможным идентифицировать персонифицированные данные пользователей услуг. Мы также используем анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого является развитие продуктов и услуг сайта.
  3. Ссылки
  Наш сайт может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к нашей организации и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем ответственности за точность, полноту и достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не берем на себя никаких обязательств по сохранению конфиденциальности информации, оставленной вами на таких сайтах.
  4. Ограничение ответственности
  Мы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности, однако, мы не можем гарантировать сохранность информации в случае воздействия факторов, находящихся вне нашего влияния, результатом действия которых станет раскрытие информации. Сайт www.teachforkazakhstan.kz и вся размещенная на нем информация представлены по принципу "как есть”, без каких-либо гарантий. Мы не несем ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения доступа к сайту или вследствие посещения сайта и использования размещенной на нем информации.
  5. Контакты
  По вопросам, касающимся настоящей политики, просьба обращаться по адресу info@teachforkazakhstan.kz
  Юридическое лицо
  Общественный Фонд «Teach for Kazakhstan»
  БИН: 191240018336
  Юридический адрес: г.Алматы, Бостандыкский район, Сатпаева 16А
  Банковские и иные реквизиты:
  ИИК: KZ22914002203KZ00EYY
  БИК: SABRKZKA
  ДБ АО "Сбербанк"

  Қамқорлық Кеңесінің Хаттамысымен
  БЕКТІЛДІ

  06.12.2020 ж. №04 "Teach for Kazakhstan" ҚҚ

  Құпиялылық саясаты

  1. Анықтамалар
  Connect-ed Фондының ресми вебсайты www.teachforkazakhstan.kz (ары қарай- “сайт”, “біз”) өз http://www.teachforkazakhstan.kz веб-сайтына қолданущылардың (ары қарай- “сіздер”, “сай”) ақпараттың құпиялылығыны аса назар аударады. Дербестендірілген деп біз сайтқа кірушінің дербес деректерін қамтитын ақпаратты (мысалы: аты-жөні, логин немесе компания атауы), және де сайтта атқарылған әрекетті атаймыз (мысалы: қолданушының сайтта өз байланыс ақпараттын көрсетіп жасаған тапсырысы). Анонимді деп, біз белгілі бір сайтқа кірушімен бірегей түрде байланыстыру мүмкін емес деректерді атаймыз (мысалы: сайтқа кіру статистикасы).

  2. Ақпараттың қолданылуы
  Біз белгілі бір сайт қолданушысының дербестендірілген ақпаратын тек оған қызмет көрсету және оны есепке алу үшін қолданамыз. Біз бір сайт қолданушысының дербестендірілген ақпаратын екінші сайт қолданушысына ашпаймыз. Біз ешқашан дербестендірілген ақпаратты ашық түрде жарияламаймыз және оны үшінші тұлғаларға бермейміз. Мұндай ақпаратты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайлар бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға беру ғана ерекшелік болып табылады. Біз жиналған анонимді деректерге негізделген есептерді ғана жариялаймыз және таратамыз. Алайды есептер қызметтерді пайдаланушылардың дербестендірілген деректерін сәйкестендіру мүмкін болатын ақпаратты қамтымайды. Біз сондай-ақ анонимді деректерді ішкі талдау үшін пайдаланамыз, оның мақсаты сайттың өнімдері мен қызметтерін дамыту болып табылады.

  3. Сілтемелер
  Біздің сайтымызда біздің ұйымға қатысы жоқ және үшінші тұлғаларға тиесілі басқа сайттарға сілтемелер болуы мүмкін. Біз үшінші тұлғалардың сайтында шығарылған ақпараттың анықтығына, толықтығына және сенімділігіне жауап бермейміз және өзге сайттарда қалдырылған ақпараттың құпия болып сақталуына жауап бермейміз.

  4. Жауапкершіліктің шектелуі
  Біз осы құпиялылық саясатын сақтау үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз, алайда, біздің ықпалымыздан тыс, нәтижесінде ақпарат ашылуы мүмкін факторлар әсер еткен жағдайда ақпараттың сақталуына кепілдік бере алмаймыз. Www.teachforkazakhstan.kz сайтында орналастырылған барлық ақпарат ешқандай кепілдіксіз, "сол қалпында" қағидаты бойынша ұсынылған. Біз қолайсыз зардаптар әсерінен, сондай-ақ сайтқа қолжетімділіктің шектелуі салдарынан немесе сайтқа кіру салдарынан және онда орналасқан ақпаратты пайдалану салдарынан келтірілген кез-келген залалдар үшін жауапкершілік көтермейміз.

  5. Байланыс
  Біздің саясатқа қатысты сұрақтар бойынша info@teachforkazakhstan.kz-қа жолығуыңызды сұраймыз.

  Заңды тұлға

  «Teach for Kazakhstan» Қоғамдық Қоры
  БСН: 191240018336
  Заңды мекен-жайы: Алматы қаласы, Бостандық районы, Сатпаева 16A
  Банктік және өзге де деректемелер:
  Карта шотының нөмірі (IBAN):KZ22914002203KZ00EYY
  БСК: SABRKZKA
  ДБ АО "Сбербанк"

  APPROVED BY

  Protocol of the Board of Trustees
  Public Fund «Teach for Kazakhstan» No.04 as at 06 December 2020

  Privacy policy

  1. Definitions
  Connect-ed Foundation with its official website www.teachforkazakhstan.kz (hereinafter referred to as the “website”, “we”) takes seriously the issue of its visitors` information confidentiality to the website http://www.teachforkazakhstan.kz (hereinafter “you”, website visitors ). We refer to the information containing personal data of a website visitor as personalized information (for example: full name, login or company name), as well as the information about the actions you take on the website (for example: an order of a website visitor with his contact information). We call anonymous the data that cannot be uniquely identified with a specific website visitor (for example: website traffic statistics).

  2. Use of information
  We use personalized information of a specific website visitor solely to provide him or her with quality services and quality monitoring. We do not disclose the personalized data of website visitors to other website visitors. We never publish personalized information in the public domain and do not transfer it to third parties.
  The only exceptions are situations when the provision of such information to authorized state bodies is prescribed by the current legislation of the Republic of Kazakhstan. We only publish and distribute reports based on the collected anonymous data. At the same time, the reports do not contain information by which it would be possible to identify the personalized data of service users. We also use anonymous data for internal analysis, the purpose of which is to develop the products and services of the website.

  3. Links
  Our website may contain links to other websites that are not related to our organization and which are owned by third parties. We are not responsible for the accuracy, completeness and reliability of the information posted on third-party websites, and we do not undertake any obligations to maintain the confidentiality of information which you share on such websites.

  4. Limitation of Liability
  We do our best to comply with this privacy policy, however, we cannot guarantee the safety of information in the event of factors exposure beyond our control, the result of which will be the disclosure of information. The website www.teachforkazakhstan.kz and all information posted on it are presented on an "as it is" basis, without any guarantees. We are not responsible for adverse consequences, as well as for any losses caused as a result of restricting access to the website or as a result of visiting the website and the use of information posted on it.

  5. Contacts
  For questions regarding this policy, please contact info@teachforkazakhstan.kz
  Legal Entity
  Public Foundation "Teach for Kazakhstan"
  BIN: 191240018336
  Legal address: Almaty city, Bostandyk district, 16A Satpayev str.
  Banking and other details:
  IIC: KZ22914002203KZ00EYY
  BIC: SABRKZKA
  SB Sberbank JSC

  Я согласен на обработку мои личные данные
  Перенаправление на безопасную страницу платежа...

  Connect-Ed – некоммерческая организация. Поэтому, команде нужна финансовая поддержка для того, чтобы полноценно заниматься работой для реализации Программы в Казахстане.

  Мы верим в то, что каждый ребенок должен иметь доступ к качественному образованию, независимо от социо-экономического положения и географического расположения.

  Ваше пожертвование поможет нам стать ближе к запуску Программы в Казахстане.

  Вы можете сделать разовое или ежемесячное пожертвование – оно пойдет на покрытие наших постоянных расходов – таких, как интернет, связь, хостинг и поддержание веб-сайта.

  Если вы хотите оказать нам поддержку в другом формате – обращайтесь напрямую к основательнице Программы – Гульназ по email: kordanova.gulnaz@gmail.com;